MENPOL KRZYSZTOF MENCEL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 170 69-100 SŁUBICE 
NIP5981651595

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy ul. Kożuchowskiej 8, 65-365 Zielona Góra pod numerem 0000955740.

Kapitał zakładowy: 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) – w całości opłacony.

Słubice, dnia 13 czerwca 2023 r.

MENPOL Krzysztof Mencel S.K.A. z/s w Słubicach zaprasza akcjonariuszy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r., o godz. 10:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Barbary Wolskiej w Kotrzynie nad Odrą, Osiedle Parkowe 3 z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia;

2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta;

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki w 2022 r.;

6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;

7. udzielenie komplementariuszom Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.;

8. zamknięcie obrad Zgromadzenia.